TRÒ CHƠI RANDOM QUIZ - VER 1

Mỗi lần click vào màn hình, trò chơi sẽ chọn ra một câu hỏi ngẫu nhiên cho người chơi.