Bước 1: Dán link Youtube

Sau đó, nhấn nút TẠO MÃ NHÚNG 

Bước 2: COPY mã nhúng do công cụ tạo ra, để đưa vào Mã Nguồn của Outing App