TRÒ CHƠI RANDOM QUIZ - VER 2

Mỗi lần click vào màn hình để chơi. Mỗi câu hỏi ngẫu nhiên sẽ bị xóa sau mỗi lần được chọn.